Win Win lening

Ruddervoordsestraat 19A 8210 Zedelgem

050 27 73 70

info@idab.be


Win Win lening: abonnementDe Win Win lening is zeer populair maar soms is het niet éénvoudig om de papieren correct op te maken.


Update: Minister Crevits heeft in het VRT- journaal (week 27 april) geopperd dat dit systeem zal uitgebreid worden! 


IDAB biedt u een abonnementsformule aan:

opmaak en in orde maken van het dossier: 325 euro + 21% BTW

8 jaar de opmaak van de aangiftes in de roerende voorheffing à 25 euro + 21% BTW per aangifte. 
 

Wat:


Met de Winwinlening van PMV/z moedigt de Vlaamse overheid particulieren aan om een achtergestelde lening te verstrekken aan kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s). Een particulier kan tot € 50.000 lenen aan een Vlaamse kmo gedurende een looptijd van 8 jaar.
De kredietgever krijgt hiervoor een jaarlijks belastingkrediet van 2,5% op het openstaande kapitaal van de Winwinlening. Indien de kredietnemer niet kan terugbetalen, kan de kredietgever daarnaast 30% van het verschuldigde bedrag terugkrijgen via een eenmalig belastingkrediet.
Een kmo kan tot een bedrag van € 200.000 Winwinleningen aangaan, met een maximum van € 50.000 per kredietgever.
Wettelijke voorwaarden inzake de WIN WIN LENING:

 

Aan welke voorwaarden moet de kredietnemer voldoen?

Op de datum waarop hij een Winwinlening sluit, moet de kredietnemer een KMO zijn in Vlaanderen.

Een KMO is een onderneming:

•met minder dan 250 werknemers;

•waarvan de jaaromzet niet hoger is dan 50 miljoen euro, ofwel het balanstotaal niet hoger is dan 43 miljoen euro; en

•die voldoet aan het zelfstandigheidscriterium. Dat wil zeggen dat de geconsolideerde cijfers – als er een deelnemingsrelatie bestaat met andere ondernemingen van 25 % of meer van het kapitaal of van de stemrechten – moeten voldoen aan bovenvermelde criteria. Een groter aandeelhouderschap door risicokapitaalmaatschappijen, universiteiten of onderzoekscentra zonder winstoogmerk, is wel toegestaan.

 

Aan welke voorwaarden moet de kredietgever voldoen?

Op de datum waarop hij een Winwinlening sluit, moet de kredietgever voldoen aan de volgende voorwaarden:

•de kredietgever is een natuurlijke persoon die woont in het Vlaamse Gewest of er gelokaliseerd is overeenkomstig artikel 5/1, §2 van de Bijzondere financieringswet en die de Winwinlening sluit buiten het kader van zijn of haar handels- of beroepsactiviteiten;

•de kredietgever is geen werknemer van de kredietnemer;

•als de kredietnemer een zelfstandige is, kan de kredietgever niet de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van de kredietnemer zijn;

•als de kredietnemer de rechtsvorm van een vennootschap heeft, kan de kredietgever noch een zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van de vennootschap zijn. Hij of zij kan ook niet de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner zijn van één van de zaakvoerders, bestuurders of aandeelhouders van de vennootschap.

Gedurende de hele looptijd van de Winwinlening kan de kredietgever geen kredietnemer zijn bij een andere Winwinlening.Welke voorschriften gelden voor de Winwinlening?

De Winwinlening is een achtergestelde lening, zowel ten aanzien van de bestaande als van de toekomstige schulden van de kredietnemer.

De Winwinlening heeft een vaste looptijd van acht jaar. De mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling van de Winwinlening kan echter voorzien worden in de akte.

Het totale bedrag, in hoofdsom, dat een kredietgever in het kader van één of meer Winwinleningen aan één of meer kredietnemers kan uitlenen, kan ten hoogste 50.000 euro bedragen.

Het totale bedrag, in hoofdsom, dat één kredietnemer in het kader van verschillende Winwinleningen kan ontlenen van verschillende kredietgevers, kan ten hoogste 200.000 euro bedragen.

De interesten moeten worden betaald op de voorziene vervaldagen. Ze worden berekend door het saldo van de Winwinlening te vermenigvuldigen met de rentevoet die is vastgelegd in de akte.

Er is geen afwijking voorzien van de van kracht zijnde fiscale wetgeving op het vlak van roerende voorheffing. De kredietnemer moet daarom de roerende voorheffing inhouden, opnemen in aangifteformulier 273 en aan de bevoegde ontvanger van de directe belastingen storten binnen vijftien dagen na de toekenning of betaalbaarstelling van de verschuldigde interesten. De rentevoet mag niet hoger zijn dan de wettelijke rentevoet die van kracht is op de datum waarop de Winwinlening wordt gesloten. Hij mag ook niet lager zijn dan de helft van diezelfde wettelijke rentevoet.

Sinds 1 januari 2017 bedraagt de wettelijke rentevoet 2 %.


De hoofdsom van een Winwinlening moet worden terugbetaald op de voorziene vervaldagen.

Verschillende aflossingsmogelijkheden worden ter beschikking gesteld:

•maandelijks

•driemaandelijks

•zesmaandelijks

•jaarlijks

•eenmalig

Alleen de ter beschikking gestelde tabellen worden aanvaard voor registratie.

De kredietgever kan de Winwinlening op eerste verzoek vervroegd opeisen bij de kredietnemer:

•in geval van faillissement, kennelijk onvermogen of bij vrijwillige of gedwongen ontbinding of vereffening van de kredietnemer;

•wanneer de kredietnemer zijn activiteit vrijwillig stopzet of overdraagt, als hij een zelfstandige is;

•als de kredietnemer de rechtsvorm van een vennootschap heeft, wanneer de vennootschap onder voorlopig bewind wordt geplaatst;

•wanneer er een achterstand is van meer dan drie maanden in de betaling van de hoofdsom en de interesten van de Winwinlening.

Als de kredietnemer een zelfstandige is, kan de kredietgever – bij overlijden van de kredietnemer – de Winwinlening op eerste verzoek opeisen bij de wettelijke erfgenamen van de kredietnemer.


Hoe kunt u een Winwinlening sluiten?

U moet de Winwinlening vaststellen in een onderhandse of notariële akte. Hiervoor moet u een aanvraag indienen via www.winwinlening.be. Na het invullen en verzenden van uw gegevens kunt u de akte afdrukken.

Alleen de ter beschikking gestelde akte wordt aanvaard voor registratie.

In het vak “de kredietgever” mag slechts de naam van één persoon ingevuld worden. Gehuwden kunnen kiezen. Ofwel registreren zij de Winwinlening op naam van één van beiden, ofwel stellen zij twee afzonderlijke akten op waarin het kapitaal naar keuze wordt verdeeld met een maximum van 50.000 euro per persoon. Laatstgenoemde optie verdeelt ook de fiscale aftrek tussen de gehuwden.

De datum van ondertekening van de akte en de startdatum vallen best in hetzelfde jaar. Op die manier kan de kredietgever genieten van het jaarlijks belastingkrediet vanaf het eerste belastbaar tijdperk. Indien het jaartal verschillend is, verliest de kredietgever het eerste jaar van de fiscale aftrek. U vindt hierover meer informatie onder de rubriek “Waaruit bestaat het fiscale voordeel voor de kredietgever? Jaarlijks belastingkrediet”.

U moet de akte en aflossingstabel opstellen in drie originele exemplaren, waarvan één exemplaar is bestemd voor de kredietgever, één voor de kredietnemer, en één voor Waarborgbeheer nv, een dochter van PMV. Het exemplaar bestemd voor Waarborgbeheer nv moet bezorgd worden binnen drie maanden na de ondertekening van de akte door middel van:

•een aangetekend schrijven, te richten aan Waarborgbeheer nv, ter attentie van de heer Danny Goetschalckx, productmanager Winwinlening, aan de Oude Graanmarkt 63 te 1000 Brussel;

•ofwel een kopie, ingescand in Adobe pdf-formaat, te verzenden naar het e mailadres  winwinlening@pmv.eu ;

•ofwel een kopie, te faxen naar Waarborgbeheer nv op het nummer 02 229 52 31.

Binnen een maand na ontvangst van de akte gaat Waarborgbeheer nv na of aan alle voorwaarden is voldaan. Zo ja, dan gaat Waarborgbeheer nv over tot de registratie van de akte. De registratie bestaat uit het toekennen van een nummer aan de Winwinlening en het opnemen van de Winwinlening in een register.

Binnen één week na de registratie van de akte zal Waarborgbeheer nv de kredietgever daarvan op de hoogte brengen per brief.

Als Waarborgbeheer nv de akte niet kan registreren omdat niet aan alle voorwaarden is voldaan, zal Waarborgbeheer nv de kredietgever daarvan per brief verwittigen. Die brief vermeldt de redenen waarom de registratie niet kon plaatsvinden en wordt verstuurd binnen een week na de vaststelling dat er geen registratie mogelijk is.

Waarborgbeheer nv brengt alleen de kredietgever op de hoogte van de registratie of niet-registratie van de Winwinlening. Als de kredietnemer daarover informatie wenst, moet hij daarover onderlinge afspraken maken met de kredietgever.

 

Kunt u de akte van een Winwinlening nog wijzigen na registratie?

De akte van een Winwinlening wijzigen nadat die is geregistreerd bij Waarborgbeheer nv mag geen afbreuk doen aan de voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Sowieso moet die wijziging binnen drie maanden ter kennis worden gebracht van Waarborgbeheer nv, per aangetekend schrijven.

 

Waarvoor moet de kredietnemer het geld van een Winwinlening gebruiken?

De kredietnemer mag het geld van een Winwinlening uitsluitend gebruiken voor ondernemingsdoeleinden. Dat betekent dat de kredietnemer de middelen integraal moet aanwenden binnen het kader van zijn of haar bedrijfs- of beroepsactiviteiten, als rechtspersoon of als zelfstandige, op een wijze die in het belang is van de vennootschap en rechtstreeks of onrechtstreeks bijdraagt tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. Als het een zelfstandige betreft, is dat op een wijze die hoofdzakelijk bijdraagt tot de verwezenlijking van zijn of haar bedrijfs- of beroepsactiviteiten.

De kredietnemer mag het leningbedrag niet doorlenen tenzij zijn maatschappelijk doel uitsluitend of hoofdzakelijk bestaat uit die activiteit.


Waaruit bestaat het fiscale voordeel voor de kredietgever?

Voor de kredietgever bestaat het fiscale voordeel bij een Winwinlening enerzijds uit een jaarlijks belastingkrediet (A) en anderzijds uit de mogelijkheid tot een eenmalig belastingkrediet als de Winwinlening niet wordt terugbetaald (B).

Om in aanmerking te komen voor een belastingkrediet moet de kredietgever onderworpen zijn aan de personenbelasting. Hij of zij moet ook een inwoner zijn van het Vlaamse Gewest of er gelokaliseerd zijn voor de personenbelasting.


A. Het jaarlijks belastingkrediet

Het jaarlijks belastingkrediet wordt berekend op basis van de bedragen die de kredietgever heeft uitgeleend in het kader van een of meer Winwinleningen.

Het rekenkundige gemiddelde van alle uitgeleende, openstaande saldi volgens de aflossingstabellen op 1 januari en 31 december van het belastbare tijdperk wordt gebruikt als berekeningsgrondslag van het belastingkrediet op voorwaarde dat de aflossingstabellen stipt worden nageleefd.  In de aangifte van de personenbelasting moeten de werkelijk openstaande saldi ingevuld worden indien ze afwijken van de aflossingstabellen. Die berekeningsgrondslag bedraagt ten hoogste 50.000 euro per belastingplichtige.

Het jaarlijks belastingkrediet bedraagt 2,5 % van de berekeningsgrondslag.

Het belastingkrediet wordt jaarlijks toegestaan voor de hele looptijd van de Winwinlening (8 jaar).

Om de fiscale aftrek van het eerste jaar niet te verliezen, moet de begindatum van de Winwinlening in hetzelfde jaartal (belastbare tijdperk) vallen als de ondertekening van de akte.

In toepassing van artikel 8, paragraaf 5, van het decreet van 19 mei 2006, gewijzigd door het decreet van 10 december 2010, wordt het jaarlijks belastingkrediet toegekend vanaf het aanslagjaar dat is verbonden aan het belastbare tijdperk waarin de Winwinlening werd gesloten. Indien de duur van de lening pas begint op 1 januari 2018 en indien de registratie werd aangevraagd met een akte die werd ondertekend in 2017, zal de berekening van het fiscale voordeel op 31 december 2017 nihil zijn. De akte wordt immers geregistreerd in 2017 en ook het recht op het jaarlijks belastingkrediet start in het belastbare tijdperk 2017. Het uitstaande kapitaal op 31 december 2017 is dan echter nul! Bijgevolg is de eerste fiscale aftrek nul en die kan niet meer worden “ingehaald”. De kredietgever kan in dat geval dus maar genieten van een belastingkrediet gedurende zeven jaren in plaats van acht jaren.

Het jaarlijks belastingkrediet wordt alleen verleend als de kredietgever de volgende bewijzen levert:

•een kopie van de ondertekende kredietovereenkomst van de Winwinlening en aflossingstabel en een kopie van de brief die de kredietgever heeft ontvangen van Waarborgbeheer nv bij de registratie van de Winwinlening. U moet die ter beschikking houden van de belastingadministratie;

•een vermelding van het totaalbedrag van alle werkelijk openstaande saldi op 1 januari en op 31 december van het betreffende belastbare tijdperk. U moet die vermelden in de daartoe opgenomen vakken van uw aangifte in de personenbelasting voor ieder belastbaar tijdperk waarvoor u om het belastingkrediet verzoekt.

Het fiscale voordeel wordt ontzegd voor het aanslagjaar waarvoor die bewijzen ontbreken of waarvan de bewijzen niet correct of onvolledig zijn. Het is niet mogelijk om het gederfde fiscale voordeel over te dragen naar volgende aanslagjaren.

Het fiscale voordeel vervalt vanaf het aanslagjaar dat is verbonden aan het belastbare tijdperk waarin de kredietgever de Winwinlening vervroegd opeiste, waarin de kredietgever is overleden, of waarin de Winwinlening ambtshalve geschrapt werd.


B. Het eenmalig belastingkrediet

De kredietgever krijgt een eenmalig belastingkrediet als:

•de kredietnemer tijdens of binnen maximaal zes maanden na de looptijd van de Winwinlening failliet gaat of als hij zich bevindt in staat van kennelijk onvermogen of vrijwillige of gedwongen ontbinding of vereffening;

•en als de kredietnemer ten gevolge daarvan een deel of het geheel van de Winwinlening niet kan terugbetalen;

•en als de kredietgever de Winwinlening opeisbaar heeft gesteld.

Als berekeningsgrondslag van het eenmalig belastingkrediet neemt men het openstaande saldo van de hoofdsom dat tijdens het belastbaar tijdperk definitief is verloren gegaan. Die berekeningsgrondslag bedraagt ten hoogste 50.000 euro.

Het eenmalig belastingkrediet bedraagt 30 % van de berekeningsgrondslag.

Het eenmalig belastingkrediet wordt toegekend voor het aanslagjaar dat is verbonden met het belastbare tijdperk waarin vaststaat dat een gedeelte of het geheel van de hoofdsom van de Winwinlening definitief is verloren.

Om het eenmalig belastingkrediet te verkrijgen, moet de kredietgever bewijs leveren met behulp van de bewijsmiddelen die staan vermeld in artikel 340 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.

Bij overlijden van de kredietgever wordt het recht op het eenmalig belastingkrediet overgedragen aan zijn of haar rechtverkrijgenden.


Praktisch: hoe doet u een beroep op het eenmalig belastingkrediet?

A. De kredietgever kan de Winwinlening op eerste verzoek opeisbaar stellen. Dat kan op twee manieren:

•u stuurt een aangetekende brief met eisbaarstelling naar de kredietnemer; of

•u laat een exemplaar van de brief met eisbaarstelling ondertekenen voor kennisname door de kredietnemer, mét vermelding van de ontvangstdatum.

 

B. Als (een deel van) de Winwinlening definitief verloren gaat omdat de kredietnemer zijn of haar onderneming vrijwillig stopzet of overdraagt, dan moet de kredietgever binnen drie maanden aan Waarborgbeheer nv kopie bezorgen van:

•de brief met eisbaarstelling;

•de motivatie van niet-terugbetaling.

 

C. Als (een deel van) de Winwinlening definitief verloren gaat tengevolge van faling, dan moet de kredietgever binnen drie maanden aan Waarborgbeheer nv kopie bezorgen van attest van de curator waarin hij verklaart dat men (een deel van) de Winwinlening als verloren kan beschouwen.

De schrapping van een Winwinlening moet via de website aangemeld worden.

Indien aan de voorwaarden voldaan is, zal Waarborgbeheer nv een schrappingsbrief overmaken aan de kredietgever. Die schrappingsbrief moet ter beschikking gehouden worden van de belastingadministratie.

Wettelijke bepalingen Win Win Lening

NEEM CONTACT OP

Ruddervoordsestraat 19A  8210 Zedelgem

Copyright © IDAB 2020 Alle rechten voorbehouden