VW en Privacy


Voorwaarden en Privacy

Algemene voorwaarden


1.B.V.B.A. IDAB is onderworpen aan de wettelijke en deontologische verplichtingen, waaronder de onafhankelijkheid, bekwaamheid, beroepsgeheim en discretie.

2.B.V.B.A. IDAB zal naar best vermogen de haar toevertrouwde opdracht uitvoeren, zijnde een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

3.Alle gegevens zoals bv. de kwantificering en waardering van de inventarissen, de kastoestand, de waarderingsregels, de in de jaarrekening te vermelden vervallen en niet vervallen schulden, gewaarborgde schulden en zekerheid gesteld door de onderneming, alle aan te geven inkomsten, de jaarrekeningen en/of de fiscale aangiften, etc. worden door de klant aan de B.V.B.A. IDAB verstrekt. De klant is exclusief en volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de door de klant bezorgde gegevens.

4.Is de B.V.B.A. IDAB in de uitvoering van dit contract aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, dan is de B.V.B.A. IDAB enkel gehouden tot een schadevergoeding van hoogstens € 1.000, tenzij de betrokken aansprakelijkheid wordt gedekt door de polis beroepsaansprakelijkheid, onderschreven door de B.V.B.A. IDAB (in de persoon van haar zaakvoerder, Isabel Delodder) via de collectieve polis van het “Instituut der Accountants en Belastingconsulenten” : in geval van dergelijke dekking aanvaardt de klant dat de volledige schadevergoeding bestaat uit de tussenkomst van de verzekeringsmaatschappij, verminderd met de contractuele vrijstelling in de verzekeringsovereenkomst. De dekking door de collectieve polis bedraagt maximaal € 2.500.000. Een kopie van deze polis is ter beschikking. De klant kan desgewenst, tegen de betaling van een aanvullende premie, een hogere dekking laten afsluiten voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht.

5.Alle facturen zijn betaalbaar te Zedelgem binnen de 30 dagen na de factuurdatum, tenzij een andere vervaldatum wordt vermeld op de voorzijde van de factuur. Elk protest moet schriftelijk en per aangetekende post gebeuren binnen de 8 dagen na de factuurdatum met opgave van de grieven. De postdatum geldt als bewijs van de verzending.

6.Elke op de vervaldag onbetaalde factuur zal van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling of aanmaning een intrest opleveren overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, en niet minder dan 8% per jaar. Indien de onbetaalde factuur nog geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft op de 15e dag na de vervaldag zal bovendien het nog verschuldigde bedrag van rechtswege verhoogd worden met 15%, met een minimum van € 65, eveneens onmiddellijk opeisbaar zonder aanmaning.

7.De B.V.B.A. IDAB is gerechtigd de uitvoering van haar opdracht op te schorten, niet volledig uit te voeren of als vervallen te beschouwen bij het niet nakomen van de betalingsvoorwaarden of het niet betalen op de aangegeven vervaldag door de klant. Van de opschorting of niet volledige uitvoering dient geen kennisgeving te gebeuren aan de klant, die zelf de eventuele gevolgen van de opschorting of niet-volledige uitvoering voor zijn rekening neemt.

8.In geval van betwisting is uitsluitend de Rechtbank van Koophandel te Gent, afdeling Brugge bevoegd (in eerste aanleg), dan wel het Hof van Beroep te Gent (in graad van beroep).

9.Deze voorwaarden gelden met uitsluiting van enige andere, tenzij B.V.B.A. IDAB uitdrukkelijk en in een afzonderlijk schriftelijk document bevestigt daarvan af te willen wijken.


Privacy

Inleiding

Als accountantskantoor staan wij in voor de verwerking van heel wat gegevens. Een deel van deze gegevens hebben betrekking op persoonsgegevens en in dit kader delen wij u het volgende mee.

De persoonsgegevens die wij verwerken kunnen betrekking op u hebben in uw hoedanigheid van klant van het kantoor, maar ook op u als zakelijke relatie van onze klanten (zoals het geval dat u leverancier of klant bent van onze klant). In elk geval dienen wij u als betrokkene van wie persoonsgegevens door ons verwerkt worden op het volgende te wijzen.

1. Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de zaakvoerder van BVBA IDAB.

De zetel van de verantwoordelijke is gelegen te 8210 Zedelgem, Ruddervoordsestraat nr. 19A met als het ondernemingsnummer 0810.521.904.

De verantwoordelijke is ingeschreven bij het IAB onder erkenningsnummer 223 559 4N 09 (IDAB) of 8750 2N 68 (zaakvoerder)

Voor alle vragen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, kunt u steeds terecht bij BVBA IDAB via brief op het bovenstaande adres of via e-mail (info@idab.be).


2. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

Het kantoor verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

A. Toepassing van de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (hierna: wet van 18 september 2017).

1° In toepassing van het artikel 26 van de wet van 18 september 2017 dient ons kantoor met betrekking tot onze cliënten en hun lasthebbers de volgende persoonsgegevens in te winnen: de naam, de voornaam, de geboortedatum en -plaats en, in de mate van het mogelijke, het adres.

2 ° In toepassing van het artikel 26 van de wet van 18 september 2017 dient ons kantoor betreffende de uiteindelijke begunstigden van de cliënten volgende persoonsgegevens in te winnen: de naam, de voornaam en in de mate van het mogelijk, de geboortedatum en -plaats en adres.

De verwerking van deze persoonsgegevens is een wettelijke verplichting. Zonder deze gegevens kunnen wij niet overgaan tot het aangaan van een zakelijke relatie (art. 33  Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten).

B. De op het kantoor rustende verplichtingen ten aanzien van de Belgische overheid, van buitenlandse overheden of van internationale instellingen in uitvoering van een wettelijke of reglementaire verplichting, in uitvoering van een gerechtelijke beslissing, of in het kader van de behartiging van een rechtmatig belang door o.a. doch niet uitsluitend de huidige en toekomstige fiscale (bv BTW-listings, fiscale fiches) en sociale wetten noodzaken ons om in het kader van de opdracht waarmee we werden belast persoonsgegevens te verwerken.

De verwerking van deze persoonsgegevens is een wettelijke verplichting en zonder deze gegevens kunnen wij niet overgaan tot het aangaan van een zakelijke relatie.

C. Uitvoering van een overeenkomst betreffende boekhoudkundige en fiscale diensten. De verwerking van de persoonsgegevens betreft de gegevens van de cliënten zelf, hun personeelsleden, hun bestuurders en dergelijke, alsook van de andere personen die o.a. als klant of leverancier betrokken zijn bij de activiteit.

Zonder de verstrekking en verwerking van deze gegevens kunnen wij onze opdracht als  accountant  niet naar behoren uitvoeren.

3. Welke persoonsgegevens en van wie?

In het kader van de onder 2 vermelde doeleinden kan ons kantoor de volgende persoonsgegevens verwerken: voornaam, naam, e-mailadres, biometrische gegevens (kopie e-id of paspoort), adres, ondernemingsnummer nationaal nummer …

In het kader van de aangiftes tot de personenbelasting via Tax-on-web worden ook volgende gegevens verwerkt: kinderen, lidmaatschap vakbond politieke organisaties, medische gegevens,

Het kantoor verwerkt de persoonsgegevens welke de betrokkenen zelf of hun aanverwanten hebben aangeleverd.

Het kantoor verwerkt ook persoonsgegevens die niet door de betrokkene zelf werden aangebracht zoals persoonsgegevens die door de cliënt worden aangeleverd betreffende zijn werknemers, bestuurders, klanten, leveranciers, of aandeelhouders.

De persoonsgegevens kunnen ook afkomstig zijn van openbare bronnen zoals de Kruispuntenbank Ondernemingen, het Belgisch Staatsblad en de bijlagen ervan, de Nationale Bank van België (Balanscentrale) en dergelijke.

De gegevens worden slechts verwerkt voor zover noodzakelijk voor de onder punt 2 vermelde doeleinden.

De persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derde landen of internationale organisaties.

4. Ontvanger van gegevens

Overeenkomstig wat voorafgaat en behalve in de mate dat de mededeling van persoonsgegevens aan organisaties of entiteiten wiens tussenkomst als third service providers voor rekening en onder de controle van de verantwoordelijke vereist is om de voormelde doeleinden te verwezenlijken, zal het kantoor de in dit kader verzamelde persoonsgegevens niet meedelen, verkopen, verhuren of uitwisselen met enige andere organisatie of entiteit, tenzij u daar op voorhand van op de hoogte werd gebracht en hiermee uitdrukkelijk mee instemde.

Het kantoor doet een beroep third service providers:

•Het kantoor maakt gebruik van een e-boekhoudsoftware en een bijhorend portaal;

•Het kantoor doet een beroep op externe medewerkers voor het uitvoeren van bepaalde taken of specifieke opdrachten (bedrijfsrevisor, notaris …);

•cloud oplossingen voor opslag gegevens.

Het kantoor kan alle maatregelen nemen die nodig zijn om een goed beheer van de website en van haar informaticasysteem te verzekeren.

Het kantoor kan de persoonsgegevens doorgeven op vraag van elke wettelijk bevoegde overheid, of zelfs op eigen initiatief indien ze te goeder trouw van oordeel is dat het doorgeven van die inlichtingen nodig is om aan de wetgeving en aan de reglementering te voldoen, of om de rechten of de goederen van het kantoor, van haar klanten, van haar website en/of van U te verdedigen en/of te beschermen.

5. Veiligheidsmaatregelen.

Teneinde, in de mate van het mogelijke, de ongeoorloofde toegang tot de in dit kader verzamelde persoonsgegevens te beletten, heeft het kantoor procedures op het gebied van veiligheid en organisatie opgesteld, welke betrekking hebben zowel op het verzamelen van deze gegevens als op hun bewaring.

Deze procedures zijn tevens van toepassing op alle verwerkers waar het kantoor een beroep op doet.

6. Bewaringstermijn

6.1. Persoonsgegevens die wij moeten bewaren krachtens de Wet van 18 september 2017 (zie 2.A.)

Dit betreft de identificatiegegevens en het afschrift van de bewijsstukken omtrent onze cliënten, de interne en externe lasthebbers alsmede de uiteindelijke begunstigden van onze cliënten.

Deze persoonsgegevens worden, in overeenstemming met artikel 60 van de Wet van 18 september 2017, bewaard tot uiterlijk tien jaar na het einde van de zakelijke relatie met de cliënt of te rekenen vanaf de datum van een occasionele verrichting.

6.2. Andere persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de andere dan hierboven vermelde personen worden slechts bewaard gedurende de termijnen zoals voorzien in de toepasselijke wetgeving zoals de boekhoudwetgeving, de fiscale wetgeving, de sociale wetgeving.

6.3 Na het verstrijken van de voormelde termijnen worden de persoonsgegevens gewist, tenzij een andere geldende wetgeving een langere bewaartermijn voorziet.

7. Rechten van toegang, rectificatie, vergetelheid, gegevensoverdraagbaarheid, bezwaar, niet-profilering en betreffende kennisgeving veiligheidsgebreken

7.1.  Betreffende de persoonsgegevens die wij moeten bewaren in toepassing van de Wet van 18 september 2017.

Dit betreft de persoonsgegevens van onze cliënten, de lasthebbers en de uiteindelijke begunstigden van de cliënten.

Ter zake dienen wij u te wijzen op het artikel 65 van de wet van 18 september 2017:

“Art. 65. De persoon op wie krachtens deze wet de verwerking van de persoonsgegevens van toepassing is, geniet niet van het recht op toegang en de rechtzetting van zijn gegevens, noch van het recht om vergeten te worden, op gegevensoverdraagbaarheid of om bezwaren aan te voeren, noch van het recht om niet geprofileerd te worden, noch van kennisgeving van de veiligheidsgebreken.

Het recht op toegang van de betrokken persoon tot de persoonsgegevens die hem aangaan, wordt onrechtstreeks uitgeoefend, krachtens het artikel 13 van de voornoemde wet van 8 december 1992, bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer zoals ingesteld door artikel 23 van dezelfde wet.

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer deelt uitsluitend aan de verzoeker mede dat de nodige verificaties werden verricht en over het resultaat daarvan wat de rechtmatigheid van de verwerking in kwestie betreft.

Deze gegevens kunnen worden meegedeeld aan de verzoeker wanneer de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, in samenspraak met de CFI en na advies van de verantwoordelijke voor de verwerking, enerzijds vaststelt dat de mededeling ervan niet vatbaar is voor bekendmaking van het bestaan van een melding van een vermoeden bedoeld in de artikelen 47 en 54, van de gevolgen die hieraan werden gegeven of van de uitoefening door de CFI van haar recht om bijkomende inlichtingen te vragen op grond van artikel 81, noch vatbaar is om de doelstelling van de strijd tegen WG/FT in het gedrang te brengen, en anderzijds vaststelt dat de betreffende gegevens betrekking hebben op de verzoeker en door onderworpen entiteiten, de CFI of de toezichtautoriteiten worden bijgehouden voor toepassing van deze wet.”

Voor de toepassing van uw rechten inzake uw persoonsgegevens dient u zich dus te wenden tot de Gegegevensbeschermingsautoriteit (zie punt 8).

7.2. Alle andere persoonsgegevens

Voor de toepassing van uw rechten betreffende alle andere persoonsgegevens kan u steeds contact nemen met: Isabel Delodder.

8. Klachten

Inzake de verwerking van de persoonsgegevens door ons kantoor kan U een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel  +32 (0)2 274 48 00

Fax : +32 (0)2 274 48 35

E-mail : commission@privacycommission.be

URL: https://www.privacycommission.be

Wij zijn verplicht om de voorwaarden opgelegd door het IAB en de privacy regels te publiceren op onze website.