Corona virus

Ruddervoordsestraat 19A 8210 Zedelgem

050 27 73 70

info@idab.be

Corona virus voor de ondernemer
Wij werken zoals gevraagd door de overheid van thuis uit. 


Hier en op de facebookpagina proberen we de recentste en meest dringende informatie te plaatsen inzake de diverse steunmaatregelen.


Deze maatregelen wijzigen bijna dagelijks. 


 

update 1 mei

Wat:


Verlenging overbruggringsrecht tot 31 mei 2020


Het overbruggingrecht voor zelfstandigen zal worden verlengd tot en met 31 mei 2020. Daarover werd, op initiatief van minister voor zelfstandigen Denis Ducarme, een ontwerp van KB goedgekeurd door de ministerraad.


Het overbruggingsrecht wordt toegekend voor een volledige maand voor wie minstens zeven volledige dagen tijdens de maand omwille van het coronavirus. Dit gebeurt via een verklaring op eer, maar een controle is uiteraard mogelijk. Indien de activiteit werd stopgezet tot maandag 11 mei en u vervolgens de rest van de maand werkt, dan kunt u uiteraard genieten van het overbruggingsrecht voor de volledige maand mei.
Tijdelijke opschorting ten voordele van ondernemingen van uitvoeringsmaatregelen en andere maatregelen gedurende de COVID-19 crisis 


Normaal gesproken (dus niet tijdens de coronacrisis) wordt een onderneming, een kmo, een zelfstandige of een vrijeberoepsbeoefenaars die ophoudt te betalen en wiens krediet geschokt is (aan wie banken dus geen kredieten meer verlenen) failliet verklaard. Dit faillissement kan plaatsvinden op vraag van een schuldeiser, van het parket of door faillissementsaanvraag van de onderneming zelf. Een curator wordt vervolgens belast met de het beheer van de boedel van de gefailleerde en met de schadeloosstelling van de schuldeisers. Na het afsluiten van het faillissement gaat de curator over tot de ontbinding van de onderneming waarbij activa verkocht worden en schulden betaald. 

In het Belgisch Staatsblad van 24 april 2020 is Koninklijk besluit n° 15 betreffende de tijdelijke opschorting ten voordele van ondernemingen van uitvoeringsmaatregelen en andere maatregelen gedurende de COVID-19 crisis verschenen: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?language=fr&pub_date=2020-04-24&caller=summary&numac=2020010385

Dit KB nr. 15 helpt ondernemingen die zware gevolgen ondervinden door de coronacrisis hoewel ze tot 18 maart 2020 zeer gezonden waren. Concreet houdt dat in dat: 

 • de onderneming beschermd is tegen inbeslagnames;
 • ondernemingen niet failliet verklaard kunnen worden op verzoek van hun schuldeisers (wel op verzoek van het openbaar ministerie, of mits akkoord van de schuldenaar zelf);
 • lopende overeenkomsten niet beëindigd kunnen worden wegens wanbetaling;
 • de schuldenaar tijdelijk niet verplicht is aangifte van faillissement te doen;
 • de ondernemingsrechter beslist of een schuldenaar van deze opschorting kan genieten wanneer hij zich er bij wijze van verweer op beroept.

Deze hervorming heeft geen invloed op ondernemingen die voor de corona-uitbraak al in een staat van faillissement verkeerden. Frauduleuze faillissementen worden uiteraard nog altijd vervolgd door de parketten. 
Gevolgen overbruggingsrecht op pensioenen?


De opbouw van pensioenrechten wordt niet onderbroken tijdens de kwartalen waarvoor de zelfstandigen geen RSVZ-bijdragen storten aan de socialezekerheidsfondsen. Een begunstigde van het overbruggingsrecht die zijn bijdragen blijft betalen zal geen gevolgen ondervinden voor zijn pensioen.  

Lopende leningen? Je krijgt betalingsuitstel!Om te vermijden dat bedrijven in grote betalingsmoeilijkheden komen, bereikten de overheid en de banksector een akkoord over de betaling van kredieten en nieuwe kredieten. Ondernemingen en zelfstandigen die voor de coronacrisis "levensvatbaar" waren, krijgen zonder bijkomende kosten betalingsuitstel voor lopende leningen tot 30 september. Onder 'levensvatbaar' moet je verstaan: bedrijven zonder betalingsachterstand of met een betalingsachterstand van minder dan 30 dagen. (let wel op hier zijn voorwaarden aan verbonden!)
Overzicht steunmaatregelen Sociale bijdrage:

 

 • Uitstel van betaling:

 

Wie?

 

Zoals jullie ondertussen weten kunnen ALLE zelfstandigen uitstel van betaling aanvragen.

Uitstel van betaling aanvragen kan je via onze website, per mail of per post. Ofwel vraag je het zelf aan voor je klant ofwel

stuur je deze link door naar je klant zodat zij/hij het uitstel kan aanvragen.

Tip! Informeer je klanten dat ze best Chrome of Firefox gebruiken. Internet Explorer  en Safari doet soms moeilijk.

 

        Welke kwartalen?

 

 • 1ste kwartaal 2020 betalingsdatum van 31 maart 2020 naar 31 maart 2021
 • 2de  kwartaal 2020 betalingsdatum van 30 juni 2020 naar 30 juni 2021

 

       Deadline aanvraag:

       Aanvragen voor 15/06/2020 voor kwartaal 1

       Aanvragen voor 15/06/2020 voor kwartaal 2            

                             

!!! Klanten met domiciliëring: zij moeten de bank zelf verwittigen of ze zelf stopzetten. Indien zij dit niet doen, worden de sociale bijdragen bij betalingsuitstel toch gecrediteerd.

 

Hoe?

 

Optie 1:

Aanvragen indien via onze website (identiek aanvragen zoals het overbruggingsrecht).

 

Voordeel van deze optie: klant wordt onmiddellijk geïnformeerd dat de aanvraag tot uitstel geregistreerd is en de gegevens stromen automatisch door naar zijn/haar dossier.

Ofwel vraag je het zelf voor je klant aan ofwel laat je de klant hun aanvraag doen.

 

Optie 2 (in bulk):

Wij krijgen heel wat vragen of het mogelijk is om uitstel van betaling aan te vragen in bulk.

Dit is mogelijk. Via een xls bestand uit Xerius Desk bezorg je mij een overzicht van de klanten die uitstel wensen aan te vragen.

Voordeel: je kan in bulk je klanten aanvinken en doorgeven aan ons

Nadeel: klanten krijgen sowieso uitstel, maar je klant krijgt niet onmiddellijk een reactie dat de aanvraag ingediend werd.

Hou er wel rekening mee dat je klantenportefeuille in Xerius Desk niet altijd up te date is.

! Deze xls moet bezorgd worden aan de account manager van Xerius zodat hij/zij dit intern kan coördineren. Bespreek dus eerst even hoe je het wenst

aan te pakken en welke tips we je kunnen aanreiken.

 

Vergeet je toch uitstel van betaling aan te vragen voor het eerste kwartaal 2020? Geen probleem, want er worden toch geen verhogingen aangerekend.

Geef ook zeker mee aan je klanten dat ze enkel uitstel vragen wanneer het ECHT nodig is. Sociale bijdragen is een beroepskost die volledig fiscaal aftrekbaar is.

Bovendien moeten ze volgend jaar 2 kwartalen tegelijk betalen en dat zal voor ondernemers niet altijd evident zijn.

 

 • Vermindering van sociale bijdrage:

Je kan je sociale bijdrage laten verminderen naar de wettelijke drempels bij verlaging van je inkomen. Dit is mogelijk voor elke zelfstandige.

Overzicht drempels:

https://www.xerius.be/nl-be/zelfstandigen/sociale-zekerheid/drempelbedragen

 

 • Vrijstelling omwille van ‘Tijdelijke financiële moeilijkheden’ voor de sociale bijdragen van 1ste en 2de kw 2020:

Als je dit wil aanvragen voor de eerste twee kwartalen van 2020, raden wij je wel aan tot je de afrekening van het tweede kwartaal ontvangt.

Een aanvraag voor toekomstige kwartalen is niet mogelijk. Is enkel voor hoofdberoepers en meewerkende echtgenotes in het maxi-statuut.

Bij positief advies bouw je voor deze twee kwartalen geen pensioenrechten op (is voorlopig en kan bijgestuurd worden omwille van coronavirus).

Hou er wel rekening mee dat je reeds 4 kwartalen actief moet zijn. Ook dit kan nog versoepeld worden, maar daarover is nog geen uitsluitsel.

Voorlopig zijn er nog geen vereenvoudigde aanvraagformulieren en heb je twee opties:

 

Rechtstreeks indienen bij de overheid of als klant van Xerius via dit formulier.

 

Tip: Wanneer je de aanvraag rechtstreeks online indient bij de overheid en een mail stuurt naarmailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be, komt er sneller een beslissing.

 

Ik ben wel voorstander om eerst betalingsuitstel en het overbruggingsrecht aan te vragen. De vrijstelling kan je later aanvragen (lees binnen het jaar).

 

 • Overbruggingsrecht:

 

Wie?

 

WEL: ALLE zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenotes in maxi-statuut

NIET: Zelfstandigen in bijberoep, gepensioneerden, student-zelfstandigen en zelfstandigen met gelijkstelling bijberoep 

 

! Student-zelfstandige: Vorige week hebben we aan de overheid gevraagd of een student-zelfstandige die minstens de minimumbijdragen van een hoofdberoeper betaalt of die in  

         aanmerking komt. Tot op heden hebben we daar nog geen antwoord op.

 

Wanneer heb je recht?

 

 • Actief in de horeca
 • Andere sectoren (waar je verplicht bent je onderneming volledig of gedeeltelijk te sluiten door het coronavirus) en je activiteiten minstens 7 opeenvolgende dagen onderbreekt: 
 • Andere sectoren die uit voorzorg, of omdat ze te weinig klanten hebben sluiten:

 

 • Aanvraag mag gebeuren door de ondernemer zelf of via jullie (website, mail of post)
 • Sluiting van minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen (is van maandag tot zondag)
 • Uitkering per maand van 1291,69 euro (zonder gezinslast) of 1614,10 euro (met gezinslast)
  • Onderbreek je je activiteiten in beide maanden minstens 7 opeenvolgende dagen? Dan krijg je zowel in maart als in april deze uitkering. 
 • Domicilie van de zelfstandige moet in België zijn
 • Bezoldiging en VAA moet NIET stopgezet worden (alles mag blijven doorlopen)
 • De uitkering van het overbruggingsrecht is NIET belastingvrii (is een vervangingsinkomen)
 • De uitkering van het overbruggingsrecht kan NIET gecombineerd worden met een andere uitkering (tijdens deze onderbreking mag je ook NIET aan de slag gaan als werknemer)
 • Uitkering wordt bepaald volgens de gezinslast (verklaring op eer in de aanvraag volstaat)
  • Evenwel moet de notie 'gezinslast' nog steeds begrepen worden als gezinslast in de zin van de ziekteverzekering (ten last op het boekje bij de mutualiteit).  De zelfstandige die enkel fiscaal iemand ten laste heeft, komt dus niet in aanmerking voor de hogere financiële uitkering. Geef dit zeker mee aan je klanten, want dit kan later gemakkelijk opgespoord worden.
 • Het sociaal verzekeringsfonds levert een fiche 281.18 voor de toegekende uitkeringen van het overbruggingsrecht. Deze inkomsten zijn belastbaar. Het vervangingsinkomen is NIET onderworpen aan sociale bijdragen.
 • De maanden maart en april worden NIET mee opgenomen voor het maximum recht van 12 maanden.
 • Zelfstandigen die langer als 15 jaar zelfstandigen zijn, hebben recht op 24 maanden overbruggingsrecht maar slechts 12 maanden per gebeurtenis.
 • Startdatum van de ondernemer speelt geen rol en het is mogelijk voor eenmanszaken enbedrijfsleiders. De sector waarin ze actief zijn maakt niks uit.
 • Het overbruggingsrecht kan gecombineerd worden met de Vlaamse Hinderpremie.
 • Overbruggingsrecht wordt uitbetaald door Xerius.
 • Zelfstandige kappers hebben ook recht op deze uitkering, ongeacht of zij hun activiteit voortzetten (= geen gedwongen sluiting).

 

 • Hoe aanvragen?

 

 • Snelste manier: het online aanvraagformulier op onze website

Stuur zeker deze link naar je klant zodat hij/zij het overbruggingsrecht kan aanvragen. Doe je het liever zelf? Dat mag ook.

Gelieve wel je klanten te informeren dat ze best Chrome of Firefox gebruiken. Internet Explorer  en Safari doet soms moeilijk.

 • Aanvraag via e-mail naar Xerius (met de nodige gegevens – kopieer het overzicht van de website)
 • Aanvraag via het specifiek aanvraagformulier dat we je vorige week bezorgd hebben.

 

 

Tip: de online aanvragen zijn al deels geautomatiseerd en kunnen daarom sneller verwerkt worden

 

 

NEEM CONTACT OP

Ruddervoordsestraat 19A  8210 Zedelgem

Copyright © IDAB 2020 Alle rechten voorbehouden