IDAB.BE © 2013

Algemene voorwaarden

 

1.B.V.B.A. IDAB is onderworpen aan de wettelijke en deontologische verplichtingen, waaronder de onafhankelijkheid, bekwaamheid, beroepsgeheim en discretie.

2.B.V.B.A. IDAB zal naar best vermogen de haar toevertrouwde opdracht uitvoeren, zijnde een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

3.Alle gegevens zoals bv. de kwantificering en waardering van de inventarissen, de kastoestand, de waarderingsregels, de in de jaarrekening te vermelden vervallen en niet vervallen schulden, gewaarborgde schulden en zekerheid gesteld door de onderneming, alle aan te geven inkomsten, de jaarrekeningen en/of de fiscale aangiften, etc. worden door de klant aan de B.V.B.A. IDAB verstrekt. De klant is exclusief en volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de door de klant bezorgde gegevens.

4.Is de B.V.B.A. IDAB in de uitvoering van dit contract aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, dan is de B.V.B.A. IDAB enkel gehouden tot een schadevergoeding van hoogstens € 1.000, tenzij de betrokken aansprakelijkheid wordt gedekt door de polis beroepsaansprakelijkheid, onderschreven door de B.V.B.A. IDAB (in de persoon van haar zaakvoerder, Isabel Delodder) via de collectieve polis van het “Instituut der Accountants en Belastingconsulenten” : in geval van dergelijke dekking aanvaardt de klant dat de volledige schadevergoeding bestaat uit de tussenkomst van de verzekeringsmaatschappij, verminderd met de contractuele vrijstelling in de verzekeringsovereenkomst. De dekking door de collectieve polis bedraagt maximaal € 2.500.000. Een kopie van deze polis is ter beschikking. De klant kan desgewenst, tegen de betaling van een aanvullende premie, een hogere dekking laten afsluiten voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht.

5.Alle facturen zijn betaalbaar te Zedelgem binnen de 30 dagen na de factuurdatum, tenzij een andere vervaldatum wordt vermeld op de voorzijde van de factuur. Elk protest moet schriftelijk en per aangetekende post gebeuren binnen de 8 dagen na de factuurdatum met opgave van de grieven. De postdatum geldt als bewijs van de verzending.

6.Elke op de vervaldag onbetaalde factuur zal van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling of aanmaning een intrest opleveren overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, en niet minder dan 8% per jaar. Indien de onbetaalde factuur nog geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft op de 15e dag na de vervaldag zal bovendien het nog verschuldigde bedrag van rechtswege verhoogd worden met 15%, met een minimum van € 65, eveneens onmiddellijk opeisbaar zonder aanmaning.

7.De B.V.B.A. IDAB is gerechtigd de uitvoering van haar opdracht op te schorten, niet volledig uit te voeren of als vervallen te beschouwen bij het niet nakomen van de betalingsvoorwaarden of het niet betalen op de aangegeven vervaldag door de klant. Van de opschorting of niet volledige uitvoering dient geen kennisgeving te gebeuren aan de klant, die zelf de eventuele gevolgen van de opschorting of niet-volledige uitvoering voor zijn rekening neemt.

8.In geval van betwisting is uitsluitend de Rechtbank van Koophandel te Gent, afdeling Brugge bevoegd (in eerste aanleg), dan wel het Hof van Beroep te Gent (in graad van beroep).

9.Deze voorwaarden gelden met uitsluiting van enige andere, tenzij B.V.B.A. IDAB uitdrukkelijk en in een afzonderlijk schriftelijk document bevestigt daarvan af te willen wijken.